รหัสการสั่งซื้อ ชื่อผู้รับ รหัสสินค้า หมายเลขพัสดุ
OR0001 เอกศักดิ์
OR0003 อภัสนันท์

HD0062

 

OR0005 อัจฉรา

HD0057

 

OR0006 ราณี

HD0088

 

OR0009 เกศฐิญา
OR0010 วริทธิ์
OR0011 นงคราญ

HD0062

RG774341071TH

OR0013 วณิชญาห์
OR0014 Chousita
OR0015 นางสาวอุไรวรรณ

HD0056

 

OR0016 จันทนา
OR0017 กิตติพร

HD0120

 

OR0018 วีณา
OR0019 นางสาวณัฐวรรณ
OR0020 น.ส.ศิริวรรณ
OR0021 ผกากรอง

HD0141

HD0166

RG774066365TH

RG774066365TH

OR0022 วิภารัตน์
OR0023 นาง
OR0025 รัตน์ตนา

HD0149

RG774066391TH

OR0026 นางสาววิภาวดี

HD0150

RG919969343TH

OR0027 กาญจน์ยฎา
OR0029 นงนุช
OR0030 สุภาณี
OR0031 วลัยพร

HD0224

RG774066388TH

OR0032 นางสาวชไมพร